มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการเพชรศาสนา
September 30, 2019
พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561
September 30, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ The 11th FASAVA Congress 2020

vs1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ The 11th FASAVA Congress 2020 ที่ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร ต่อที่ประชุมนานาชาติของสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์สัตว์เล็กแห่งเอเชีย 2019 (The 10th Federation of Asian Small Animal Veterinary Association Congress 2019 – 10th FASAVA Congress 2019) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้การเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล FASAVA Hill’s Practitioner of the Year Award 2019 จากสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์สัตว์เล็กแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่สัตวแพทย์ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงตามมาตรฐานการดูแลสัตว์เพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสัตว์เลี้ยงและผู้เลี้ยง โดยมี Tokyo Veterinary Medical Association (TVMA) และ Japanese Board of Veterinary Practitioners (JBVP) ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

Recent post