พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
September 20, 2019
วันสถาปนาครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
September 23, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมจัดทำร่าง ASEAN Rating on Health University (ARHU)

89DF5EED-AE5C-48E6-8A58-3179045DBD93

วันที่ 20 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ .มหิดล ในฐานประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ASEAN Rating on Health University (ARHU) ประชุมจัดทำร่าง ASEAN Rating on Health University (ARHU) สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ASEAN Rating on Health University หรือ ARHU เป็นเครื่องมือในการช่วยติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพในทิศทางและมาตรการ “ตามกรอบมหาวิทยาลัยสุขภาพหรือ Healthy University Frameworkเพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงชุมชนใกล้เคียง

Recent post