การประชุมหารือแนวทางการจัดหาบริการฐานข้อมูล Science Direct
September 19, 2019
ประมวลภาพ นครปฐมเป็นเมืองเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
September 20, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “จิตอาสา วิศวะ มุ่งลดมลภาวะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2”

eg2

วันที่ 19 กันยายน 2562 ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “จิตอาสา วิศวะ มุ่งลดมลภาวะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2” ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล ต.คลองโยง และ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พร้อมด้วย ทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม งานสื่อสารองค์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันส่งเสริมให้ชุมชนหันมาสนใจ ช่วยกันกำจัดผักตบชวา เพื่อความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง ทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ณ คลองชัยขันธ์ บริเวณ รพ.สต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โดยมี นางสาวรวีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้ นายเพิ่มศักดิ์ แจ้งเสม กำนันตำบลคลองโยง กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 10,000 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทุกภาคส่วน และคนชุมชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการดังกล่าว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่นอีกด้วย เช่น กิจกรรมกำจัดผักตบชวาด้วยเรือกำจัดผักตบชวา กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติที่ยั่งยืน เป็นต้น

Recent post