คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “จิตอาสา วิศวะ มุ่งลดมลภาวะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2”

การประชุมหารือแนวทางการจัดหาบริการฐานข้อมูล Science Direct
September 19, 2019
ประมวลภาพ นครปฐมเป็นเมืองเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
September 20, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “จิตอาสา วิศวะ มุ่งลดมลภาวะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2”

eg2

วันที่ 19 กันยายน 2562 ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “จิตอาสา วิศวะ มุ่งลดมลภาวะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2” ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล ต.คลองโยง และ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พร้อมด้วย ทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม งานสื่อสารองค์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันส่งเสริมให้ชุมชนหันมาสนใจ ช่วยกันกำจัดผักตบชวา เพื่อความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง ทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ณ คลองชัยขันธ์ บริเวณ รพ.สต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โดยมี นางสาวรวีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้ นายเพิ่มศักดิ์ แจ้งเสม กำนันตำบลคลองโยง กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 10,000 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทุกภาคส่วน และคนชุมชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการดังกล่าว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่นอีกด้วย เช่น กิจกรรมกำจัดผักตบชวาด้วยเรือกำจัดผักตบชวา กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติที่ยั่งยืน เป็นต้น

Recent post