สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดมหกรรม Show&Share รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสโมสรกีฬาบีบีจี โครงการ “กายภาพบำบัดเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักกีฬา”
September 17, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโล่เกียรติคุณในงาน International Convention Bid Achievement Appreciation 2019
September 17, 2019

สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดมหกรรม Show&Share รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย

1568719332131-1024x683

วันที่ 17 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานมหกรรม Show&Share รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการรกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาจารย์ ประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 และผู้อำนวยการจาก 15 โรงเรียนในเขตอำเภอสามพราน ทั้งนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และมอบโล่ ประกาศเจตนารมณ์ โรงเรียน…รู้เท่าทัน สร้างสรรค์ สื่อปลอดภัย ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองบางกระทึก โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ โรงเรียนบ้านดงเกตุ โรงเรียนบ้านท่าตลาด โรงเรียนบ้านบางเตย โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา โรงเรียนวัดจินดาราม โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนวัดทรงคนอง โรงเรียนวัดบางช้างใต้ โรงเรียนวัดปรีดาราม โรงเรียนวัดสรรเพชญ และโรงเรียนวัดหอมเกร็ด

มหกรรม Show & Share รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแกนนำและนักเรียนจาก 15 โรงเรียน ในแต่ละโรงเรียนได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีความหลากหลายตามบริบทของแต่ละโรงเรียน อาทิ การแสดงละครเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การประกาศเสียงตามสายในช่วงเช้าและเที่ยง เพื่อให้นักเรียนภายใน โรงเรียนได้รู้ถึงวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย การวาดภาพและระบายสี จัดทำป้ายนิเทศ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนำ และนักเรียน เพื่อสร้างสรรค์การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ภายในโรงเรียนอย่างปลอดภัย

Recent post