พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

ม.มหิดล จัดงานประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561
September 20, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมจัดทำร่าง ASEAN Rating on Health University (ARHU)
September 20, 2019

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

retire18

วันที่ 20 กันยายน 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งในปี 2562 มีผู้เกษียณอายุฯ (สำนักงานอธิการบดี) จำนวน 21 ราย ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ. ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณฯ ว่า ขอบคุณท่านผู้เกษียณอายุฯ ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจจนครบวาระเกษียณอายุฯ การทำงานร่วมกันนับว่าเรามีวาสนาร่วมกันที่ได้ร่วมปฏิบัติงานด้วยกัน ไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งแต่ทุกองค์ประกอบคือฟันเฟืองในการทำงานสำหรับขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้ ดังคำสุภาษิต “เม็ดทรายเล็กแค่นิดเดียว แต่สามารถสร้างปราสาทที่เข้มแข็งได้” ขอให้ท่านเวียนมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยมหิดล และใช้เวลาที่เหลืออย่างมีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง และขอขอบคุณสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านทำให้มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post