มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมหารือ เรื่อง Quantum Technology Consortium and Roadmap
September 27, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการเพชรศาสนา
September 30, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังการบรรยาย ด้าน “Governance-Risk-Compliance (GRC)”

GRC01

วันที่ 27 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้าน “Governance-Risk-Compliance (GRC)” โดยมี คุณกฤษดา เผดิมพรร่มเย็น ผู้จัดการสังกัดฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล บรรยายหัวข้อ “GRC Evolution” คุณพิสัณห์ อึ้งถาวร ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยงและพิจารณาการลงทุน บรรยายหัวข้อ “Enterprise Risk Management” คุณมาริษา โกศัยเสวี ผู้จัดการสังกัดฝ่ายควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง บรรยายหัวข้อ “มาตรฐานการควบคุมภายใน” (Internal Control) และคุณปรัชญา ถิรวัฒนพงศ์ ผู้จัดการสังกัดฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร บรรยายหัวข้อ “การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร” (Legal Compliance) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง SPIRIT ชั้น 13 อาคาร 1 ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Recent post