มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์สนันสนุนการปฏิบัติงานให้กับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล
September 27, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมหารือ เรื่อง Quantum Technology Consortium and Roadmap
September 27, 2019

ม.มหิดล จัดกิจกรรม “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านพลังงานที่ยั่งยืน”

energy02

วันที่ 26 กันยายน 2562  ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านพลังงานที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรม 4.0” โดยมี ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาด้าน STEM ศึกษา ให้แก่โรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา), โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์, โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์, โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์, โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์, โรงเรียนวัดมะเกลือ, โรงเรียนวัดทรงคนอง, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม), โรงเรียนวัดทรงคนอง และโรงเรียนราษฎ์บำรุงวิทยา

โครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมแข่งขันด้านพลังงานที่ยั่งยืน โดยให้นักเรียนคิดค้นและออกแบบประดิษฐ์โมเดลต้นแบบด้านพลังงานและนำเสนอผลงาน โดยมี อ.ดร.ศิระ ศรีนิเวศน์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นวิทยากรและผู้ตัดสิน ร่วมกับคณะกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างฯ และ อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล สังกัดคณะศิลปศาสตร์ โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้

1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท คือ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จากผลงาน Parabola Solar Energy

2) รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท คือ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ จากผลงาน Biomass Energy

3) รางวัล Popular Vote ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จากผลงานสถานีพลังงานทดแทน KP

Recent post