มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2562

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมการอภิปราย “(ร่าง) รายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา”
September 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม B&R Sceience and Innovation Network Forum 2019
September 26, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2562

DSC_3413

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปานเทพ รัตนากร เป็นตัวแทน ผู้เกษียณฯ กล่าวแสดงความรู้สึกในพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลฯ ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 441 ราย โดยเป็นข้าราชการ จำนวน 29 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 238 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำส่วนงาน จำนวน 27 ราย ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ จำนวน 99 ราย และลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 45 ราย พนักงานวิทยาลัย จำนวน 3 ราย

Recent post