รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมการอภิปราย “(ร่าง) รายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา”

คณะกรรมการ การตรวจประเมินฯ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ
September 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2562
September 26, 2019

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมการอภิปราย “(ร่าง) รายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา”

1569418774109

วันที่ 25 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม จัดโดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ร่วมการอภิปรายเรื่อง “(ร่าง) รายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา” ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

(ขอบคุณภาพจาก สภาการศึกษา)

Recent post