คณะกรรมการ การตรวจประเมินฯ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ
September 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2562
September 26, 2019

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมการอภิปราย “(ร่าง) รายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา”