ประมวลภาพ นครปฐมเป็นเมืองเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
September 20, 2019
ม.มหิดล จัดงานประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561
September 20, 2019

ม. มหิดลจัดการประชุม Asia – Pacific Regional Forum on Education, Language and the Human Rights of Minorities ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ

001

วันที่ 20 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล, Jeffrey Senior, Counsellor (Political/Economic) and Permanent Observer to ESCAP, Embassy of Canada และ ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงาน “Asia – Pacific Regional Forum on Education, Language and the Human Rights of Minorities” จากนั้น Dr. Fernand de Varennes, United Nations Special Rapporteur on Minority Issues Ms.  Chirizzi Katia, Deputy Regional Representative, OHCHR Regional Office for South-East Asia และ Ms. Maki Hayashikawa, Chief of Section for Inclusive Quality Education, UNESCO Bangkok ร่วมกล่าวเปิดงาน ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานดังกล่าว จัดโดย United Nations Human Rights Special Procedures และ Tom Lantos Institute ร่วมกับสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย, HL – Senteret Minority Network, International Movement Against all forms of Discrimination and Racism และ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งหารือประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา ภาษาและสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มน้อย เพื่อพัฒนาด้านการใช้ภาษาของชนกลุ่มน้อยในการเรียนการสอน รวมถึงการศึกษาที่คำนึงถึงความหลากหลายและสิทธิของคนกลุ่มน้อย  โดยข้อเสนอจากที่ประชุมจะถูกนำเสนอต่อ UN General Assembly ต่อไป

Recent post