คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสโมสรกีฬาบีบีจี โครงการ “กายภาพบำบัดเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักกีฬา”

ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือและงานเสวนา “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน”
September 17, 2019
สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดมหกรรม Show&Share รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย
September 17, 2019

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสโมสรกีฬาบีบีจี โครงการ “กายภาพบำบัดเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักกีฬา”

1

วันที่ 17 กันยายน 2562 รศ.ดร.กภ.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายเอกภพ เกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี ในโครงการ“กายภาพบำบัดเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักกีฬา” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ชมพูนุท สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ และนางสาวปิยวรรณ ภูมิแก้ว ผู้จัดการสโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สโมสรกีฬา เบ้าส์ บี กู้ด (สโมสรกีฬาบีบีจี) ก่อตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้แก่เยาวชน เปิดโอกาสให้พิสูจน์ศักยภาพของตนเอง และแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม นอกจากนักกีฬาจะได้รับการดูแลสนับสนุนในการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและชีวิตความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วนั้น สโมสรยังให้ความสำคัญในด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ ต่อยอดเพิ่มโอกาสและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านกีฬา ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “กายภาพบำบัดเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักกีฬา” กับสโมสรกีฬา เบ้าส์ บี กู้ด (สโมสรกีฬาบีบีจี) เพื่อทำการประเมินความสามารถ ฝึกทักษะของนักกีฬา เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลในการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อวางแผนการฝึกซ้อม แก้ไขจุดบกพร่องทางกายภาพต่างๆ เสริมสร้างให้นักกีฬามีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะสามารถพัฒนาตนเองทั้งทางด้านเทคนิค ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการป้องกัน ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟูการบาดเจ็บเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

Recent post