ม.มหิดล จัดงานประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

ม. มหิดลจัดการประชุม Asia – Pacific Regional Forum on Education, Language and the Human Rights of Minorities ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ
September 20, 2019
พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
September 20, 2019

ม.มหิดล จัดงานประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

mahidol-award10

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1)  รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา มีผู้รับรางวัล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติณัฐ กิจวิกัย                 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานการแต่งตำรา เรื่อง “การผ่าตัดไตผ่านกล้องและโดยใช้หุ่นยนต์”

2)  รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม มีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สกล พันธุ์ยิ้ม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงาน เรื่อง “สารชีวโมเลกุลสำหรับการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งโดยไม่ตัดตา”

3)  รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ มีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล การบริการ “ด้านวิชาการและบูรณาการเพื่อนำความรู้สู่ประชาชน”

4)  รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน  3  ราย  ได้แก่

4.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4.3  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลคัดเลือกผลงานของอาจารย์ นักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและประชาชน ให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  2 ตุลาคม 2562  ณ  หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

Recent post