คณะกรรมการ การตรวจประเมินฯ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงานประจำปี งบประมาณ 2563
September 25, 2019
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมการอภิปราย “(ร่าง) รายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา”
September 25, 2019

คณะกรรมการ การตรวจประเมินฯ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ

edpex01

วันที่  25  กันยายน 2562  คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx)   มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจำปี 2562  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พันเอก นายแพทย์ดุสิต  สถาวร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมจัดทำข้อสรุปและนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ โดยมีศาสตราจารย์  นพ.บรรจง   มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมทีมผู้บริหาร  คณบดี  ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/ศูนย์  เข้าร่วมรับฟัง  ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล  ศาลายา

Recent post