อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การปรับลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิรูปอุดมศึกษา ฯ”
September 16, 2019
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสโมสรกีฬาบีบีจี โครงการ “กายภาพบำบัดเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักกีฬา”
September 17, 2019

ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือและงานเสวนา “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน”

mou11

วันที่ 17 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับจังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการมีสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อชุมชนและสังคม ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ดังนี้

1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

2.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

3.นางสาววานิช สาวาโย ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

4.นางสาวธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

5.นางอภิชญา เดชไกรวัลย์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

โดยได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในช่วงสุดท้าย มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะกับมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post