พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ The 11th FASAVA Congress 2020
September 30, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะ CHEER UP ลด ละ เลิก ดื่มน้ำอัดลม และขนมขบเคี้ยว สู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”
October 1, 2019

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

line_246969277685489-1024x683

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ชั้น 3 อาคารอทิตยาธร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับในปีการศึกษา 25561 มีผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
– ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (โรคจมูกและโรคภูมิแพ้)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงฉวีวรรณ บุนนาค
– ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ คุณชวลี อมาตยกุล
– ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. วรเรณ วาย บรอคเคลแมน
– ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ
– ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ อูริค โยส

ซึ่งผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้ง 5 ท่าน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post