อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การปรับลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิรูปอุดมศึกษา ฯ”

11 ส่วนงาน ม.มหิดล รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562
September 16, 2019
ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือและงานเสวนา “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน”
September 17, 2019

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การปรับลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิรูปอุดมศึกษา ฯ”

12038F15-DC76-44D7-B72A-239476FC7ADB

วันที่ 16 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การปรับลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิรูปอุดมศึกษา เเละการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์” โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารจาก สป.อว. ผู้ทรงคุณวุฒิเเละผู้เเทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม

Recent post