11 ส่วนงาน ม.มหิดล รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562
September 16, 2019
ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือและงานเสวนา “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน”
September 17, 2019

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การปรับลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิรูปอุดมศึกษา ฯ”