คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะ CHEER UP ลด ละ เลิก ดื่มน้ำอัดลม และขนมขบเคี้ยว สู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561
September 30, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะ CHEER UP ลด ละ เลิก ดื่มน้ำอัดลม และขนมขบเคี้ยว สู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”