คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ The Smithsonian Conservation Biology Institute America จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Wildlife & Exotics: Basic to Advance Pathology
September 19, 2019
การประชุมหารือแนวทางการจัดหาบริการฐานข้อมูล Science Direct
September 19, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน