มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มบริษัท Central
October 1, 2019
สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ ม.มหิดล จัดการบรรยายวิชาการ หัวข้อ “Updated Pharmacology of Marijauna: From Fact to Clinical Practice”
October 1, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย

001

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ Dr. Erin Rayment, Director, Office of Research Development, Research and Innovation Division, University of Southern Queensland จากเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสหารือการทำความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงานต่างๆ ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post