สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
October 2, 2019
ประชุมความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th ANOH Conference 2019” (ANOH 2019)
October 4, 2019

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติ ประจำปี 2562 (DICOM Educational Conference 2019)

dicom2

วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติ ประจำปี 2562” (DICOM Educational Conference 2019) โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะICT เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการมาตรฐานสากล จัดการประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติ ประจำปี 2562 (DICOM Educational Conference 2019) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาระบบสานสนเทศทางการแพทย์หรือเวชสารสนเทศ ผ่านทาง DICOM ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (Chatrium Hotel Riverside Bangkok) ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ

DICOM เป็นการประชุมและการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลที่ใช้เก็บและสื่อสารแลกเปลี่ยนรูปภาพทางการแพทย์ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แพทย์ทุกสาขา นักวิชาการไทยและผู้สนใจ ได้เรียนรู้ทิศทางในการพัฒนา DICOM เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ และทิศทางที่จะเกิดในอนาคต รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Deep Learning) ในการวินิจฉัยทางการแพทย์

Recent post