ประชุมความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th ANOH Conference 2019” (ANOH 2019)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติ ประจำปี 2562 (DICOM Educational Conference 2019)
October 3, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Fujifilm Asia Pacific และ Fujifilm Thailand เปิดศูนย์ฝึกอบรม MU-FAHLA Center for Advanced Imaging Informatics
October 4, 2019

ประชุมความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th ANOH Conference 2019” (ANOH 2019)

safe2

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th ANOH Conference 2019” (ANOH 2019) ร่วมกับ Asian Network of Occupational Hygiene (ANOH) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้อง 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Asian Network of Occupational Hygiene เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนดา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Recent post