คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติ ประจำปี 2562 (DICOM Educational Conference 2019)
October 3, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Fujifilm Asia Pacific และ Fujifilm Thailand เปิดศูนย์ฝึกอบรม MU-FAHLA Center for Advanced Imaging Informatics
October 4, 2019

ประชุมความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th ANOH Conference 2019” (ANOH 2019)

safe2

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th ANOH Conference 2019” (ANOH 2019) ร่วมกับ Asian Network of Occupational Hygiene (ANOH) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้อง 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Asian Network of Occupational Hygiene เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนดา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Recent post