ประชุมความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th ANOH Conference 2019” (ANOH 2019)
October 4, 2019
นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนในโครงการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2562
October 4, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Fujifilm Asia Pacific และ Fujifilm Thailand เปิดศูนย์ฝึกอบรม MU-FAHLA Center for Advanced Imaging Informatics

001

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มร.ทาคุมะ  โอทสึกะ ผู้อำนวยการศูนย์ MU – FAHLA บริษัทฟูจิฟิล์ม เอเชียแปซิฟิก และ มร. มาโมรุ โมโรตะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นประธานในการเปิดศูนย์ฝึกอบรม MAHIDOL UNIVERSITY – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU – FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (FAHLA) เปิดศูนย์ฝึกอบรม MAHIDOL UNIVERSITY – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU – FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพและพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่สอดรับกับมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล โดยจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Level 1: Digital Imaging & Medical Informatics Foundation” ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 และ “Level 2: Medical Informatics Intermediate/ Picture Archiving and Communication System (PACS) Administrator” ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post