คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Fujifilm Asia Pacific และ Fujifilm Thailand เปิดศูนย์ฝึกอบรม MU-FAHLA Center for Advanced Imaging Informatics
October 4, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Science and Technology in Society Meeting forum (STS forum 2019): 16th Annual Meeting 2019 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2562
October 6, 2019

นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนในโครงการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2562

DD639D84-E157-42E6-83B7-FE752ED48692

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนในโครงการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้มีนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลตา ยศแผ่น อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดย บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบทุนขึ้น ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมแกรนด์ ไฮแอดเอราวัณ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ในผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการทำงานร่วมกันของโลหะและกรดลิวอิสเพื่อการสลายพันธะคาร์บอนออกซิเจนของแอริลอีเทอร์ด้วยวิธีคำนวณทางเคมีควอนตัม” มีเป้าหมายว่าจะสามารถใช้ย่อยพันธะคาร์บอนออกซิเจนให้เป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้พลังงานน้อยและช่วยลดต้นทุนในการผลิต พร้อมทั้งได้องค์ความรู้ที่จะต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลตา ยศแผ่น อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ในผลงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบกระบวนการสังเคราะห์สารอินทรีย์วิธีใหม่ด้วยแนวคิด C-H functionalization สู่การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืน” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่ใช้ได้จริงในทางอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุและสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะช่วยเพิ่มมูลค่าของสารที่มีอยู่ และช่วยลดต้นทุนการผลิตยาและสารเคมีที่เกี่ยวข้องให้ต่ำลง อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Recent post