นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนในโครงการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2562
October 4, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Mingde College of Guizhou University
October 8, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Science and Technology in Society Meeting forum (STS forum 2019): 16th Annual Meeting 2019 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2562

C7F4C0C4-7E52-4039-B397-D148F9958399

วันที่ 6- 7 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Science and Technology in Society Meeting forum (STS forum 2019): 16th Annual Meeting 2019 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2562 โดยมี นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวเปิดงาน ณ Kyoto International Conference Center เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือในประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยต่อสังคม เช่น Sustainable Development Goals (SDGs) การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านการศึกษาเเละการวิจัย สำหรับประเด็นการพูดคุยในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการสำหรับการพัฒนาบุคลากรที่ทุ่มเททำงานเพื่อสร้างจิตสำนึกสู่สังคมที่ยั่งยืน

2. ลักษณะความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการเพื่อติดตามผลกระทบต่อสังคมในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์โลก เช่น ประเด็นเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอบรมปฎิบัติการ และการใช้หุ้นส่วนทางการศึกษา เป็นต้น

3. รูปแบบที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการทุนวิจัยที่ได้รับจากบริษัทภาคอุตสาหกรรมเเละเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มทุนวิจัยในสถานการณ์ที่ภาครัฐลดการลงทุน

4. แนวคิดในการบริหารมหาวิทยาลัยกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มุ่งเน้น SEG ซึ่งเเนวทางนี้มีองค์ประกอบที่ผู้บริหาร ต้องคำนึงถึง เพื่อสร้างภาพ 3 มิติ คือ สังคม (Social) สิ่งเเวดล้อม (Environment)และ ธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาล(Governance) รวมทั้งการสร้างสรรค์ คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคมในมหาวิทยาลัย

Recent post