คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมรับมือคุณภาพอากาศในกรุงเทพที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
October 1, 2019
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติ ประจำปี 2562 (DICOM Educational Conference 2019)
October 3, 2019

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

graduation10

วันที่ 2 ตุลาคม 2562  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในปีการศึกษา 2561 สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการในพระราชดำริมากมายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน เช่น โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพ เพื่อสนับสนุนบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และสาธารณสุข มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ มาเชื่อมโยงกับการบริการทางการแพทย์ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีมติขอพระราชทาน ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะที่ทรงเป็น “ทูตสันถวไมตรี” ให้กับกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี (UNIFEM) ตลอดจนโครงการในพระดำริ “โครงการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้ต้องขังหญิง (Enhancing Lives of Female Inmates หรือ ELFI” และพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่องานด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องนานัปการ ล้วนมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือพสกนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสิ้น 6,420 ราย มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า จำนวน 3,224 ราย ภาคบ่าย จำนวน 3,196 ราย  โดยรวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ  นอกจากนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จำนวน 5 ราย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 ราย  เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ  11  ราย  และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน 4 ราย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่  หอประชุมมหิดลสิทธาคาร  ซึ่งเป็นหอประชุมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “มหิดลสิทธาคาร” ซึ่งหมายถึง “อาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล”  ชื่อในภาษาอังกฤษว่า  “Prince Mahidol Hall”

พระราโชวาท

Recent post