มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Mingde College of Guizhou University
October 8, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “Tuning Asia – South East (TA – SE) Programme: Second Policy Forum & Sixth General Meeting”
October 8, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม Yushan Forum เข้าเยี่ยมคารวะ Deputy Minister of Health and Welfare ประเทศไต้หวัน และเจรจาความร่วมมือกับ Institute for Biotechnology and Medicine Industry

1570529781552-1024x684

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และตัวแทนส่วนงาน
ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุม Yushan Forum: Asian Dialogue for Innovation and Progress – Deepening Progressive Partnerships in Asia โดยศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในองค์ปาฐก ในหัวข้อเรื่อง Global Connectivity and Collaboration through HEIs ในงานประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ Tsai Ing-Wen ประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กล่าวเปิดงาน

พร้อมนี้ ผู้บริหารและตัวแทนจากคณะต่างๆ ได้เข้าเยือน Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI)โดยผู้บริหารระดับสูงของ IBMI และตัวแทนของ National Applied Research Laboratories (NARLabs) ได้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลและ IBMI มีความเห็นพ้องในการพิจารณาความร่วมมือด้านการทดลองวิจัยทางคลินิก รวมทั้งความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมไปกับความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของไต้หวัน เช่น National Chung Kung University หรือ National Taiwan University.

นอกจากนี้ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลยังได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ Chi-Kung Ho รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Health and Welfare ประเทศไต้หวัน เพื่อเจรจาความร่วมมือในภาพรวมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไต้หวันและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข

Recent post