มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม Yushan Forum เข้าเยี่ยมคารวะ Deputy Minister of Health and Welfare ประเทศไต้หวัน และเจรจาความร่วมมือกับ Institute for Biotechnology and Medicine Industry
October 8, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับ “รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2561”
October 9, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “Tuning Asia – South East (TA – SE) Programme: Second Policy Forum & Sixth General Meeting”

B2F15A46-DA81-4D14-9FF9-B4EF544E4311

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “Tuning Asia – South East (TA – SE) Programme: Second Policy Forum & Sixth General Meeting” ซึ่งจัดโดย ASEAN University Network ร่วมกับ University de Deusto ประเทศสเปน และ Co – funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ระหว่างวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ในโอกาสนี้ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานการเสวนาหัวข้อ Panel III – Round Table “Good Practices Behind Implementation of Degree Programmes: Tuning Approach for Quality Assurance” โดยมีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนจากองค์การ SEAMEO นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงาน ภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวโน้มของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอนาคต แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขอบคุณภาพจาก ASEAN University Network

Recent post