มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “Tuning Asia – South East (TA – SE) Programme: Second Policy Forum & Sixth General Meeting”
October 8, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
October 9, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับ “รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2561”

DSC_5633

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับ “รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2561” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย จาก 4 สาขา ได้แก่ สาขาการแต่งตํารา สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขาการบริการ และสาขาความเป็นครู ดังนี้

 

  1. สาขาการแต่งตํารา 1 ท่าน ได้แก่

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติณัฐ กิจวิกัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลงานการแต่งตํารา เรื่อง “การผ่าตัดไตผ่านกล้องและโดยใช้หุ่นยนต์”

  1. สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม 1 ท่าน ได้แก่

ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล และคณะ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ผลงานวิจัย เรื่อง “สารชีวโมเลกุลสําหรับการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งโดยไม่ตัดตา”

  1. สาขาการบริการ 1 ท่าน ได้แก่

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงานดีเด่นในการบริการ “ด้านวิชาการและบูรณาการเพื่อนําความรู้สู่ประชาชน”

  1. สาขาความเป็นครู 3 ท่าน ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ สาขาการพยาบาลมารดา – ทารกและการผดุงครรภ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการมอบ “รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล” ขึ้น เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัล ได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ที่ผ่านมา

Recent post