มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับ “รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2561”
October 9, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเยือนและเจรจาความร่วมมือกับ Academia Sinica, National Taiwan University และ National Yang Ming University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
October 9, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

1570612024001

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “ศิริราชจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20: Educational disruption in medical schools การศึกษายุคใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลง” พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศ. นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช

การจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ “Educational disruption in medical schools” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 ธันวาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในครั้งนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ ASEAN Medical School Network and ASEAN Medical Education Alliance ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ทุกสถาบัน รวมถึงนักวิชาการ นักวิจัยทางการศึกษา นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิชาการศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวางรากฐานระบบการศึกษาที่ทันต่อยุค Digital Transformation สำหรับแพทยศาสตรศึกษาในอนาคตของสถาบันการผลิตแพทย์แห่งประเทศไทยและสถาบันการผลิตแพทย์ในระดับอาเซียน
โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เช่น Prof.Dr. Olle Ten Cate ผู้เชี่ยวชาญด้าน EPA จากมหาวิทยาลัย Utrecht เนเธอร์แลนด์, Dr. Eric Gantwerker ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จากสหรัฐอเมริกา, Assoc.Prof. Fun-Gee Chen ผู้เชี่ยวชาญด้าน Simulation และ Workplace based assessment และ Dr. Dujeepa D Samarasekera ผู้อำนวยการศูนย์การแพทยศาสตรศึกษา Yong Loo Lin School ประเทศสิงคโปร์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตรทั้งระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา อีกทั้งมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย แบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง
1. Pre-conference workshop ประกอบด้วยหัวข้อ Practical tips for EPA implementation, Improving the quality of standardized patients, Design thinking, Test score analysis and how to make a pass/fail decision, The art of make-up and dressing in medical simulation, Teaching situation awareness
2. Conference โดยมีหัวข้อการบรรยายที่เป็น Highlight ได้แก่ 1) WPBA and EPA: moving away from classroom assessment 2) Learning technology in the 21st century 3) Cultivation of future medical educators: how to achieve? 4) Current concepts in teaching palliative care 5) Health system science: current situation 6) Social media as a learning tool 7) Care and caring for medical students และ 8) Burnout in medical schools รวมถึงบทบาทของนักวิชาการในการประเมินหลักสูตร เป็นต้น

Recent post