มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับ “รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2561”
October 9, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยือนและเจรจาความร่วมมือ Academia Sinica และ National Taiwan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
October 9, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20