คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
October 9, 2019
วิศวะฯ มหิดล คิดค้น “MOVDIFY SYSTEM” เครื่องทำกายภาพบำบัดด้วยตนเอง
October 10, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเยือนและเจรจาความร่วมมือกับ Academia Sinica, National Taiwan University และ National Yang Ming University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

S__11436064

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และทีมผู้บริหารส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เดินทางไปเยือน Academia Sinica และเข้าพบ Dr. Fu-Tong Liu, Vice President of Academia Sinica พร้อมกับคณะผู้บริหารของ Biotechnology Research Park ซึ่งเป็นแหล่งการทำวิจัยและวิชาการรวมทั้งผลิตผลงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒนายาของประเทศไต้หวัน ในการเจรจาความร่วมมือครั้งนี้ ได้มีการร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือกับ Innovation Incubation Centre, Taiwan Mouse Clinic เน้นในด้าน phenotypic และการพัฒนาศูนย์ทดลองยา รวมไปถึงความร่วมมือในด้าน translational medicine และการทำกิจกรรมร่วมกับ Taiwan Biobank รวมไปถึงการทำวิจัยและการใช้ประโยชน์ด้าน animal imaging facilities ร่วมกัน นอกจากนี้คณะของมหาวิทยาลัยมหิดลยังได้เดินทางไปศูนย์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (The Development Center fro Biotechnology) ซึ่งเป็นศูนย์ที่ร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยา

ในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารเดินทางไปเยือน National Taiwan University (NTU) โดยได้รับเกียรติให้การต้อนรับจาก Dr. Ming-Syan Chen, Executive Vice President เพื่อเจรจาความร่วมมือเพิ่มเติมเรื่อง การเคลื่อนย้ายทางวิชาการและความร่วมมือด้านการวิจัย โดยในครั้งนี้ตัวแทนจากส่วนงานต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจในการสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่ และการถ่ายโอนเทคโนโลยี การเคลื่อนย้ายนักศึกษาทางด้าน image processing และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายนักศึกษาระยะสั้นเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ

ในช่วงค่ำ มหาวิทยาลัย National Yang Ming University ได้ให้การต้อนรับคณะของมหาวิทยาลัยมหิดลและเจรจาความร่วมมือ โดยในการนี้ Dr. Steve H.S. Kuo อธิการบดีและทีมผู้บริหารร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือ

Recent post