สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ ม.มหิดล จัดการบรรยายวิชาการ หัวข้อ “Updated Pharmacology of Marijauna: From Fact to Clinical Practice”
October 1, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมรับมือคุณภาพอากาศในกรุงเทพที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
October 1, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดงานแสดงความยินดีปูชนียบุคคล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

person11

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต และรองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอรพินท์ สิงหเดช ผู้ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทาน  131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กล่าวรายงานและคำประกาศเกียรติคุณ พร้อมกันนี้ที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายสถาบันฯ ทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

Recent post