คณะทันตแพทยศาสตร์ บริการทันตกรรมฟรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
April 2, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า”
April 3, 2018

พิธีเปิดโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

carbon3

วันที่ 2 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับฟังข้อมูล แผนการดำเนินโครงการเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากคณะทำงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของคณะฯ จากนั้น เป็นการสำรวจพื้นที่ และกำหนดแนวทางในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนร่วมกัน ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งเป้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่าง ๆ ประมาณ 4% และตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2562 ต้องลดลง 7-10% มหาวิทยาลัยจึงมีโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยเริ่มต้นจากคณะหรือส่วนงาน ทำให้เกิดเป็น Low Carbon Faculty แล้วขยายสู่ทั้ง 6 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเป็น Green Campus โดยเน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็น Eco University เชื่อมโยงไปยังชุมชนรอบข้าง และเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดเป็น Eco Town ตามลำดับ

Recent post