โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
April 30, 2018
Rakkaew Mahidol Transformative Camp 2018
April 30, 2018

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาชาวญี่ปุ่น โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

osaka5

วันที่ 27 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จาก Graduate School of Dentistry Osaka University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน ที่เข้าศึกษาดูงานคณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่มีร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post