โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2
April 20, 2018
รากแก้วมหิดลจัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวเลี้ยวตามคลอง
April 23, 2018

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วงล้อคุณภาพสู่นิสัยมุ่งความเป็นเลิศ”

cycle4

20 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วงล้อคุณภาพสู่นิสัยมุ่งความเป็นเลิศ” โดยมีอาจารย์ แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บรรยายเรื่อง “วงล้อคุณภาพ” โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก  ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Workshop เพื่อให้ภาควิชาและหน่วยงานนำไปเขียนเล่มประเมินตนเองได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์คุณภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และนางศิริลักษณ์  เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมรับฟังการ Workshop และให้ข้อเสนอแนะ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วงล้อคุณภาพสู่นิสัยมุ่งความเป็นเลิศ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในส่วนงานนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมถึงการวางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post