ม.มหิดล ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารจาก National University of Singapore

งาน 2018 The 11th Shanghai New Music
April 18, 2018
โครงการเสวนา LA Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อ “พินิจละครย้อนดูบุพเพสันนิวาส”
April 18, 2018

ม.มหิดล ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารจาก National University of Singapore

nus4

วันที่ 18 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Tan Eng Chye อธิการบดี และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore : NUS) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสที่อธิการบดีและผู้บริหารจาก National University of Singapore (NUS) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือความร่วมมือในสาขา innovation, entrepreneurship และ commercialization ระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้นำเสนอการดำเนินงานและ showcases ต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารของ National University of Singapore (NUS)

Recent post