พิธีเปิดโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
April 5, 2018
วิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
April 9, 2018

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมประชุม Pacific Alliance of Music Schools Summit 2018

usc

วันที่ 3 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมเครือข่าย Pacific Alliance of Music Schools (PAMS) ในฐานะสมาชิกของเครือข่าย ร่วมกับคณบดีจากมหาวิทยาลัยทางด้านดนตรีชั้นนำในเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งหมด 14 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 เมษายน 2561 ณ Thornton School of Music, University of Southern California (USC) ประเทศสหรัฐอเมริกา

การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันดนตรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นแรงผลักดันในการศึกษาวัฒนธรรมดนตรี นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการศึกษาทางดนตรีต่อไป

Recent post