พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาชาวญี่ปุ่น โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
April 30, 2018
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2561
April 30, 2018

Rakkaew Mahidol Transformative Camp 2018

tranform07

29  เมษายน 2561  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  สุนทรานันท์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานกล่าวปิดโครงการและให้กำลังแก่นักศึกษาในโครงการรากแก้วมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมกิจกรรม Rakkaew Mahidol Transformative Camp 2018 ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทำโครงการอย่างยั่งยืน หลักวิชาและหลักปฏิบัติ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นอกจากนี้  มีการบรรยายแนวคิดของ ‘Local Alike’ การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล  อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยดึงศักยภาพของตัวเองไปร่วมพัฒนา ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน

Recent post