เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือกับ Widya Mandala Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย
April 5, 2018
พิธีเปิดโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
April 5, 2018

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561

GJ-Forum_1

5 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 เรื่อง “การดูแลทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ (Spiritual Care of the Elderly)” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม อันได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งทุกองค์ประกอบของมิติสุขภาพมีความสัมพันธ์กัน การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปีนี้ จึงได้หยิบยกการดูแลทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ (Spiritual Care of the Elderly) มาเป็นหัวข้อหลักในการประชุม โดยจัดให้มีปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ครั้งที่ 6 โดยนมัสการ พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร) ถ่ายทอดองค์ความรู้แนวพุทธ / การบรรยายพิเศษกิตติมศักดิ์ “มิติและการดูแลผู้สูงอายุระยะบั้นปลายของชีวิต” โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรีเวียง ไพโรจน์กุล ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / เวทีอภิปรายปุจฉา-วิสัชนา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วางนโยบายด้านสุขภาพของประเทศและผู้นำชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน นายแพทย์ธงธน เพิ่มบถศรี และนางจงดี เศรษฐอำนวย นอกจากนี้มีการบรรยาย Situational awareness โดยกัปตัน นายแพทย์ กรพรหม แสงอร่าม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงเรื่องเล่าจากประสบการณ์ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care) โดยทีมดูแลประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Spiritual Care Training for Volunteers และรูปแบบการพัฒนาตนเองโดยคณะมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เป็นต้น ตลอดจนยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ แสดงผลงานวิจัยทั้งจากบุคลากรและบุคคลภายนอก งานประชุมวิชาการในครั้งนี้จะส่งผลให้ประเทศของเราเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ มีการส่งเสริมมิติทางจิตวิญญาณนำสู่การปฎิบัติอย่างชัดเจน และช่วยสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มที่

Recent post