งานรณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรีย ปี 2561 “World Malaria Day : Ready to beat malaria”
April 26, 2018
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการแหล่งเดินทางแม่น้ำโขง
April 26, 2018

การจัดการกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) รุ่นที่ 2

tranform4

26 เมษายน 2561  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขั้นต่อเนื่อง “การจัดการกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning) รุ่นที่ 2  ณ เทวมันตร์ทรารีสอร์ตแอนด์สปา  จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -26 เมษายน 2561 โดยกองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดขึ้นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านที่ 2 การผลักดันให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสังคมในอนาคต  ซึ่งบุคลากรสายวิชาการมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อภารกิจดังกล่าวจึงได้มีการนำแนวคิดและทางการปฏิบัติด้านจิตตปัญญาศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวคิดการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์  รวมทั้งเครื่องมือ  เทคนิค  วิธีการต่างๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตในแนวทางที่ก่อเกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ  อีกทั้ง  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบูรณาการทำงานทางวิชาการ  งานวิจัยและงานบริการข้ามศาสตร์ นำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป

Recent post