การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ต้นทุนหลักสูตร” (Unit Cost)
April 2, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ บริการทันตกรรมฟรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
April 2, 2018

ม. มหิดลต้อนรับคณะผู้บริหารมณฑลยูนนาน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

yunnan1

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมณฑลยูนาน นำโดย H.E. Mr. Li Xiaosan, Member of the Standing Committee & Head of the Organization Department, CPC Yunnan Provincial Committee โดยมีวัตถุประสงค์การมาเยือนเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านบริหารการศึกษาและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยในยูนาน โดยเฉพาะ Yunnan University จากการประชุม Yunnan University ตกลงที่จะร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน ได้แก่ joint research, joint laboratories แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา และการเข้าร่วมใน South and Southeast Presidential Meetings นอกจากนี้ Yunnan University สนใจที่ร่วมพัฒนาความร่วมมือภายใต้กรอบการพัฒนา Medical Innovation Centre ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมุ่งเน้นในสาขา วิศวกรรมสุขภาพและ bio-innovation ส่วนคณะอื่นๆ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย วิทยาลัยนานาชาติ สนใจร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีฐานการศึกษาด้านจีนศึกษาและภาษาจีน

Recent post