วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการแหล่งเดินทางแม่น้ำโขง
April 26, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ Niigata University
April 27, 2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA”

aun1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA” โดยมี รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor ASEAN University Network และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการตรวจประเมิน” และ Workshop ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2561 โดยกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินฯ ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการตรวจประเมินฯที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถนำหลักการและความรู้ไปปรับใช้ในการตรวจประเมินหลักสูตรได้

Recent post