คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง 2 ฉบับ กับเทศบาลตำบลคลองโยง และสหกรณ์บ้านคลองโยง
April 27, 2018
พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 5
April 27, 2018

วันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ครั้งที่ 2) “ A Day of Fire Safety “

safety day 2_11

27 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงานวันความปลอดภัย ครั้งที่ 2 “MU Safety Day : A Day of Fire Safety” มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 และกำหนดให้วันที่ 28 เมษายน ของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสอดคล้องกับวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for Safety and Health at Work) จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ A Day of Fire Safety จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอยางต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ทุกส่วนงานมีมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดสอดคล้องกับการขับเคลื่อนตามโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand) โดยเน้นการพัฒนาและขับเคลื่อน 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง การป้องกันอัคคีภัย ด้านสารเคมี ด้านอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหิดลได้เข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายในโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีมหาวิทยาลัยลูกข่าย 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในสถาบันการศึกษาและยกระดับห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยลูกข่ายสู่ห้องปฏิบัติการต้นแบบในการบริหารจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL

จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย แก่ส่วนงานที่ได้รับคัดเลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยฯ และมอบถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) แก่ผู้บริหารส่วนงาน การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นเอกภาพในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป

Recent post