กิจกรรมไหว้ครูมวยไทย “ สืบสานศิลปะมวยไทยสู่ชุมชน”
April 10, 2018
คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดการประชุมเครือข่าย health literacy
April 10, 2018

นศ.ปี 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับโล่รางวัลจากการประกวดคลิปวีดิโอในงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561”

ph2

วันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวปาลิดา มานะกิจจงกล และ นางสาวศศิริยากร อ่อนตา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัล อันดับ 3 จากการประกวดคลิปวีดิโอผู้สูงวัย ในงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” ซึ่งจัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีได้มอบโล่รางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอทั้ง 3 อันดับ นอกจากนี้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้งผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ชนะการแข่งขันกรีฑาและเปตองผู้สูงอายุไทย  และผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

เนื่องจาก รัฐบาลได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยมีการมอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมสูงอายุ อาทิ การจ้างงานผู้สูงอายุพร้อมลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการ การสร้างที่พักอาศัยพร้อมสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ การบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญเพื่อผู้สูงอายุ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคเอกชนที่ประกอบการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดระบบสวัสดิการ และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนสุขภาพดี โซนมีงานทำ โซนนวัตกรรมสร้างสรรค์ โซนเรียนรู้สังคม และโซนมั่นคงในชีวิต เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เป็นต้น

Recent post