โครงการเสวนา LA Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อ “พินิจละครย้อนดูบุพเพสันนิวาส”
April 18, 2018
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมฯ ประจำปี 2561
April 18, 2018

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษเรื่องเล่า “ดนตรีไม้ไผ่”

music1

วันที่ 18 เมษายน 2561 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสะท้อนคุณค่าของความเป็นไทย และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ภายใต้ชื่องาน “ร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย” ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่องเล่า “ดนตรีไม้ไผ่” โดยอาจารย์วีระพงษ์ มีสถาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์ทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมการดนตรี มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาและเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีไม้ไผ่ จากนั้นเป็นการบรรเลงดนตรีไทย ผ่านเครื่องดนตรีประเภทเป่า (ขลุ่ย และแคน) และประเภทตี (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม และอังกะลุงราว) และการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด “ตีเกราะเคาะไม้”

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันฯ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม อันเป็นมรดกอันล้ำค่าและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบกับเป็นแนวทางในการศึกษาและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนและมนุษยชาติต่อไป

Recent post