ครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
April 19, 2018
โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2
April 20, 2018

งานเสวนาเทคนิคการเขียนบทความและเลือกวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์

eg3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด “งานเสวนาเทคนิคการเขียนบทความและเลือกวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์” จัดขึ้นโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม R 114 อาคาร 1 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินท์ กิระวานิช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์ และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยาในการบรรยาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักวิจัยมีความรู้และเข้าใจเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการตลอดจน การเลือกวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

Recent post