วันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ครั้งที่ 2) “ A Day of Fire Safety “
April 27, 2018
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
April 30, 2018

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 5

1

วันที่ 27 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์
ได้ฝากข้อคิดที่สำคัญให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนี้ว่า “ทุกคนควรยึดคุณธรรมที่สำคัญคือ ความซื่อตรง และความซื่อสัตย์ เพราะสองคำนี้คือพื้นฐานแห่งความสำเร็จ หากทุกท่านยึดหลักธรรมสองคำนี้ได้แล้ว ทุกท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิต และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ ซึ่งเราจะร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายต่อไป”

Recent post