ศิริราช 130 ปี 130 โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน มุ่งพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทย
April 27, 2018
วันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ครั้งที่ 2) “ A Day of Fire Safety “
April 27, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง 2 ฉบับ กับเทศบาลตำบลคลองโยง และสหกรณ์บ้านคลองโยง

csr2

วันที่ 26 เมษายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรก เป็นการลงนามระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ เทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอีกหนึ่งฉบับเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ สหกรณ์บ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม R-114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายหลังพิธีการลงนาม ผู้ลงนามและสักขีพยานมีการร่วมสรุปรายละเอียดในบันทึกข้อตกลง และร่วมชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน นำโดย ผศ. ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณสมศักดิ์ ภู่สุพรร รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง คุณมุกดา อภิปิติวรกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุญลือ เจริญมี ประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง และคุณโชติ สายยืนยง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองโยง โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ดี การจัดการขยะในชุมชน การบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับชุมชนตำบลคลองโยงอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Recent post